Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Kwiaty Agaty, dostępny pod adresem internetowym www.kwiatyagaty.com.pl, należy do ADIME Adrian Łukaszuk  NIP 5423212315, REGON 381230549 z siedzibą główną w Białymstoku 15-544 przy ul.Baranowicka 100, adres poczty elektronicznej sklep@kwiatyagaty.com.pl
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest m.in. sprzedaż produktów – kwiatów z odbiorem osobistym lub doręczeniem. Działalność sklepu internetowego obowiązuje na terenie Białegostoku i okolic. W indywidualnych przypadkach produkty mogą być doręczone w inne miejsce na terenie Polski, zgodnie z wyborem Klienta na etapie zamawiania oraz za potwierdzeniem Sklepu internetowego. Dostawa kwiatów realizowana jest za pośrednictwem kuriera kwiatowego.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celu, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie sklepu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ADIME Adrian Łukaszuk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5423212315, REGON 381230549
 3. Klient, Zamawiający – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.kwiatyagaty.com.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Odbiorca – osoba, do której Kupujący wysyła przesyłkę kwiatową, jej dane i adres są podawane w formularzu jako dane do wysyłki

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@kwiatyagaty.com.pl
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 71 1140 2004 0000 3602 7799 1673
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail podanym w niniejszym paragrafie oraz za pomocą drogi pisemnej ul.Sybiraków 5 lok. 6U, 15-204 Białystok oraz telefonicznej 884 187 401.

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Safari, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer,
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 4. włączona obsługa plików cookies,,
 5. zainstalowany program FlashPlayer, Java
 6. Rozdzielczość monitora 1280×800, kolory 24 lub 32 bit.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3.  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gwarantujemy świeżość kwiatów ciętych przez 3 dni od dostawy, jeżeli będą pielęgnowane w odpowiedni sposób. Przyjęcie dostarczonego produktu przez klienta lub odbiorcę, oznacza jego akceptację. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów muszą zostać złożone przez e-mail w ciągu 24 godzin od momentu dostarczenia. Tylko wtedy można stwierdzić, jaki jest powód złego stanu kwiatów i sprawdzić czy rośliny były odpowiednio przetrzymywane i pielęgnowane..
 6. Kwiaciarnia realizująca zamówienie zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z odbiorcą celem potwierdzenia terminu i adresu dostawy, chyba że zamawiający wyraźnie zaznaczy w treści zamówienia, że nie wyraża na to zgody.
 7. Przy złożeniu zamówienia Zamawiający ma możliwość skierować do Odbiorcy wiadomość, wpisując jej treść w polu „Treść bilecika lub szarfy”. Wiadomość ta zostanie przepisana odręcznie przez kwiatyagaty.com.pl na firmowym bileciku i dołączona do przesyłki.
 8. Zdjęcia produktów umieszczone na stronie internetowej Sklepu należy traktować jako zdjęcia podglądowe. Towar każdorazowo jest wykonywany na zlecenie Klienta, dlatego może on nieznacznie odbiegać od prezentowanych na zdjęciach.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: nazwa użytkownika i adres e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny); minimalna wartość zamówienia w Sklepie (z wliczonymi kosztami dostawy) to 65zł;
 3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie.
 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.

§ 8

Sposoby i terminy płatności za produkt

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 2. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 3. Płatności elektroniczne TPAY lub Paypal
 4. Płatność BLIK.
  1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności BLIK, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie natychmiastowym od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.

Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 • W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego, produkt będzie gotowy do odbioru w terminie każdorazowo ustalonym przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia lub przez bezpośredni kontakt.
 • Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 10

Sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:
 2. Przesyłka kurierska
 3. Odbiór osobisty dostępny pod jednym z adresów do wyboru w formularzu zamówienia: ul. Sybiraków 5 lok. 6U Białystok 15-204 lub ul. Zachodnia 2/A2 lok.6 Białystok 15-345
 4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 5. Koszt dostawy na terenie Białegostoku jest bezpłatny powyżej zamówienia na kwotę 199 zł, poniżej tej kwoty koszt dostarczenia jest dodatkowo płatny o kwotę 15 zł.
 6. W przypadku dostarczenia kwiatów poza teren Białegostoku, Klient zobowiązany jest do podania odległości od centrum Białegostoku do miejsca doręczenia, zaznaczając za pośrednictwem formularza odpowiedną strefę. Jeżeli Klient umyślnie lub przez przypadek zaznaczy niewłaściwą strefę dostarczenia, wtedy dopłaca za poniesiony dodatkowy koszt dostawy.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego lub dostawy za pośrednictwem kuriera, produkt będzie gotowy do odbioru lub dostarczony w terminie każdorazowo ustalonym przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia lub przez bezpośredni kontakt.
 8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Białegostoku i okolic.
 9. Wybór terminu dostawy dokonuje się poprzez wskazanie daty i jednego z trzech przedziałów czasowych widocznych w formularzu składanego zamówienia.
 10. Opcje przedziałów czasowych nie obowiązują w takie dni jak: 21,22 stycznia – Dzień Babci i Dziadka, 14 lutego – Walentynki, 8 marca – Dzień kobiet, 26 maja – Dzień Matki, 24 grudnia – Wigilia. Dostawy w tych dniach będą realizowane w przedziale godzinowym od 8:00 do 21:00.
 11. Doręczenie produktu za pośrednictwem kuriera pod docelowy adres odbywa się we wskazanych przez klienta godzinach na etapie zamawiania produktu. W momencie gdy kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem oraz nie może się skontaktować telefonicznie z odbiorcą przesyłki lub adres jest nieprawidłowy lub odbiorca odmówi odbioru przesyłki, lub z powodu innych przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Klient lub wskazany przez niego odbiorca, przesyłka wróci do siedziby firmy. Kwiatyagaty.com.pl nie ponosi wówczas odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie zamówienia, brak dostarczenia, brak możliwości jego wykonania lub obniżeniu jakości przesyłki kwiatowej. Kwiaty wówczas będą do odbioru w firmie przez 2 dni lub ustalany jest dodatkowy termin dostawy produktu w przeciągu 2 dni za dodatkową opłatą uzgadnianą każdorazowo z klientem.
 12. W razie trudności bądź nieobecności odbiorcy przesyłki do szpitali, hoteli, firm, banków i innych budynków użyteczności publicznej, mogą być doręczane do recepcji lub sekretariatu. Zamówienia doręczane z okazji ślubów mogą być przekazywane obsłudze wesela.

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu – pobierz.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy sklep@kwiatyagaty.com.pl lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów wysyłki.
 11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 15. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 16. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 17. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 18. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 19. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, np. bukiet kwiatów/ wiązanka/ wianek/ kompozycja z żywych kwiatów,
 20. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 21. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 22. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 23. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 24. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 25. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 26. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 12

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe produkty oraz świeże kwiaty.
 2. Reklamację produktów może składać jedynie Klient zamawiający kwiaty, a nie Odbiorca, który otrzymał przesyłkę .
 3. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi świeże kwiaty oraz rzeczy wolną od wad.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie, drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy, bądź dzwoniąc na numer telefonu 884 187 401 .
 5. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu – pobierz.
 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 7. Do rozpatrzenia reklamacji potrzebne jest dołączenie zdjęć reklamowanego produktu do przesyłanego formularza.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 9. Sklep internetowy kwiatyagaty.com.pl może odmówić żądań Klienta wobec usunięcia wady bądź jej całkowitej wymiany, jeżeli jest niemożliwa do wykonania (np. brak określonych kwiatów w asortymencie sklepu).
 10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Klienta decyzji, do zwrotu pieniędzy za reklamowany produkt. Zwrot pieniędzy powinien nastąpić za pomocą tego samego środka zapłaty, który został użyty do opłacenia zamówienia lub  innego środka, jeżeli konsument wyraził na to zgodę i nie wiąże się to dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 14

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Secured By miniOrange